بوشهر

آدرس فرمانداری بوشهر

آدرس فرمانداری بوشهر

آدرس فرمانداری بوشهر

آدرس فرمانداری شهرستان بوشهر : شهر بوشهر – خیابان رئیسعلی دلواری
تلفن فرمانداری بوشهر:  15 الی 33332612
فکس :33332617
سامانه پیامکی رسیدگی به شکایات و نظرات مردمی  :10000373

شرح وظایف فرماندار

1- فرمانداران در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالی دولت ، مسئوليت اجرای سياست های عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شركت های دولتی و ساير دستگاه هائی كه به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمايند ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نيروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غير دولتی را
عهده دار خواهند بود.

همچنين نيروهای انتظامی در چارچوب وظايفی كه در ارتباط با امنيت منطقه دارند ، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد. برابر تبصره 
۲ ماده ۱ مصوبه ياد شده ، استاندار به عنوان نماينده عالی دولت در برابر رئيس جمهور و هيات وزيران مسئول بوده و به عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجرای وظايف و اختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست و به همين ترتيب فرماندار نيز مسئوليتهای مذكور را در مقابل هيئت محترم دولت عهده دار مي باشد.
2- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنيت شهرستان است
3- هدايت و تشكيل مرتب جلسات شورای تامين و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن
4- كليه ارگان های عضو شورای تامين و ساير دستگاه های اجرايی شهرستان موظفند مصوبات شورای تامين و دستوات امنيتی
فرماندار را اجرا نمايند و رويدادهای امنيتی و سياسی را به فرماندار گزارش كنند .
با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد.
5- پيش بينی و پيشگيری معضلات امنيتی شهرستان ، تعيين و تدوين اولويت ها و سياست های امنيتی و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتی كليه دستگاه های اجرايی شهرستان در چهارچوب وظايف قانونی آن ها 
6- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سياست های عام امنيتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعمل ها و
ابلاغيه های امنيتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *