بوشهر

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بوشهر

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بوشهر

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بوشهر

آدرس : بوشهر ، جنب فلکه فرودگاه ،

کد پستی : 75158 -14979

تلفن :07715554785

 

اهم وظايف اداره کل منابع طبيعی وآبخیزداری استان بوشهر
شعار اصلی حفظ ، احيا، ، توسعه وبهره برداری ازجنگلها ومراتع کشور

تهيه وتوزيع وسائل ولوازم مخابراتی وبی سيم واطلاع رسانی

جهت جلوگيری ازهرنوع تخلف واطفاء حريق وآموزش به مأمورين

وعوامل حفاظتی همکاری واعزام کارکنان برای شرکت در دوره های آموزشی پ

يشنهاد نيازهای تحقيقاتی وهمکاری دراجرای پروژه های تحقيقاتی

توليد وجمع آوری بذر وتعيين مناطق وذخائرجنگلی وامور مراقبتی

ونگهداری ازمناطق مذکور ايجاد وتجهيز تفرجگاهها وپارکهای جنگلی وطبيعی

ودست کاشت پيگيری درجهت تشکل دامداران

وبهره برداران ومجريان طرحهای مرتعداری و

همکاری جهت استفاده ازتسهيلات بانکی برای آنان

انجام مطالعات وشناسائی وشناخت ظرفيتهای منطقه ای وتهيه طرحهای جنگلکاری ،

احياء و توليدنهال برآورد پتانسيل وظرفيت توليد مراتع

وتعداد دام موجود درمراتع ومميزی وتنسيق وتعيين ظرفيت مجاز استفاده ازمراتع

تهيه طرح های مرتعداری براساس دستورالعمل های ابلاغی

تهيه طرحهای بهره برداری ازمنابع ملی وطبيعی براساس ضوابط ودستورالعملهای ابلاغی

انجام ونظارت برعمليات طرحهای مطالعاتی تشکيل کميته وشبکه های موظف ومردمی

جهت اطلاع رسانی اطفاء حريق وآتش سوزی درمنابع ملی وطبيعی ايجاد هماهنگی به منظور جلب نيروهای انتظامی وقضائی جهت همکاری درامور حفاظت ازمنابع ملی وطبيعی وجلب همکاری سايرمقامات دولتی ومردمی ايجاد هماهنگی به منظور جلب نيروهای انتظامی وقضائی جهت همکاری درامور حفاظت ازمنابع ملی وطبيعی وجلب همکاری سايرمقامات دولتی ومردمی

انجام امورمربوطه به تشکيلات وبهبود روشهای کاری

وطبقه بندی مشاغل وارزشيابی کارکنان بررسی واظهارنظر نسبت به چگونگی اجرای مقررات قانونی جنگلها ومراتع مربوط به وظايف واحد های منابع طبيعی وارائه طريق قانونی تهيه وتنظيم گزارش ارزشيابی پروژه های دردست اجراء درقالب فرمهای نظارتی سازمان برنامه وبودجه وفرمهای ارزشيابی سازمان متبوع.ا

نجام کليه امورکارگزينی شامل استخدام ، انتصاب ، رفاه وبازنشستگی ومستمری بگيران بارعايت موازين ومقررات مربوطه تهيه وتوزيع وسائل ولوازم مخابراتی وبی سيم واطلاع رسانی جهت جلوگيری ازهرنوع تخلف واطفاء حريق وآموزش به مأمورين وعوامل حفاظتی ايجاد هماهنگی به منظور جلب نيروهای انتظامی وقضائی جهت همکاری درامور حفاظت ازمنابع ملی وطبيعی وجلب همکاری سايرمقامات دولتی ومردمی توسعه برنامه های ترويجی جهت جلب مشارکت مردم خصوصا” بانوان روستائی وجنگل نشينان تشکيل کميته وشبکه های موظف ومردمی جهت اطلاع رسانی اطفاء حريق وآتش سوزی درمنابع ملی وطبيعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *