مسیر خط اتوبوس شیراز

re

17 February 2020

مسیر خط اتوبوس شیراز


مسیر خط اتوبوس شیراز

سلام به شیرازیابی های عزیز، مفتخریم از اینکه با مطلبی دیگر در خدمت شما دوستداران عزیز هستیم. در این پست قصد داریم به معرفی مسیر خط اتوبوس شیراز بپردازیم، در ادامه ساعت حرکت خط واحد شیراز، مسیر خط یک اتوبوس شیراز و همچنین لیستی از مسیر خط اتوبوس شیراز- به ترتیب خط  آورده شده است.

 

اتوبوس شیراز

 

مسیر خط اتوبوس شیراز

امروزه تردد زیاد ماشین های تک سرنشین آلودگی هوا را بسیار زیاد کرده است و توجه مردم بیش از پیش به حمل و نقل عمومی جلب شده است که این بسیار تاثیر مثبتی بر روی هوا و به طبع بر روی سلامتی افراد دارد.

شیراز از نخستین شهرهای ایران است که دارای شرکت واحد اتوبوسرانی درون‌شهری شده‌است. از ابتدای سال 1380 خورشیدی، سازمان اتوبوسرانی شیراز در امر واگذاری اتوبوس‌ها به بخش خصوصی اقدام نموده‌است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون بیش از 90 درصد از این ناوگان به بخش خصوصی واگذار گردیده‌است.
در شهرهای شلوغ و پر جمعیت مانند شیراز از وسایلی مانند اتوبوس و مترو استفاده می شود. خط اتوبوس شیراز یکی از شلوغ ترین خطوط واحد در بین شهرهای شلوغ و پرجمعیت است و این نشانه ی خوبی است از اینکه مردم استفاده از ماشین های شخصی خود را کمتر کردند.

ساعت حرکت خط واحد شیراز

ساعت حرکت خط واحد شیراز مانند شهرهای بزرگ دیگر از 6 صبح می باشد و معمولا تا 10 شب بصورت مداوم ادامه دارد.

نقشه خط اتوبوس شیراز

برای مسیریابی می توانید به این لینک مراجعه کنید .

مسیر خط یک اتوبوس شیراز

مبدا خط یک اتوبوس شیرازمقصد خط یک اتوبوس شیراز

شرح مسیر رفت

شرح مسیر برگشت
پایانه شهید دستغیبابیوردیدستغیب -میدان شهدا -کریم خان زند شرقی -میدان امام حسین (ع) – کریم خان زندغربی -میدان نمازي -میدان دانشجو -بیمارستان حافظ -استخر انقلاب-ابیورديابیوردي – پل زرگري – استخر انقلاب -بیمارستان حافظ-میدان دانشجو – پایانه نمازي – کریم خان زند غربی – میدان امام حسین (ع)کریم خان زند شرقی – میدانشهدا- دستغیب

مسیر خط اتوبوس شیراز – به ترتیب خط (جدول 1)

خط

مبدا مسیر خط اتوبوس شیراز

مقصد مسیر خط اتوبوس شیراز

شرح مسیر رفت خط اتوبوس شیراز

شرح مسیر برگشت خط اتوبوس شیراز

1پایانه شهید دستغیبابیوردیدستغیب -میدان شهدا -کریم خان زند شرقی -میدان امام حسین (ع) – کریم خان زندغربی -میدان نمازي -میدان دانشجو -بیمارستان حافظ -استخر انقلاب-ابیورديابیوردي – پل زرگري – استخر انقلاب -بیمارستان حافظ-میدان دانشجو – پایانه نمازي – کریم خان زند غربی – میدان امام حسین (ع)کریم خان زند شرقی – میدانشهدا- دستغیب
2پایانه شهید دستغیببلوار نارنجستاندستغیب – میدان شهدا -خیابان سعدي-پل حر -چهارراه آریا -باغ تخت-اطلسی-
حافظیه-ادبیات-هشت متری گلستان -کلبه -چهارراه دلگشا-بهداشت -آرامگاه
سعدي-کوچه ژیان-هشت متری-حسینیه- پایانه نارنجستان
پایانه نارنجستان -حسینیه-هشت متري -کوچه ژیان -آرامگاه سعدي-بهداشت –
چهارراه دلگشا -هشت متري گلستان-ادبیات -حافظیه – بیمارستان دستغیب-علی بن حمزه-سه راه مدبر -سه راه نمازي -دستغیب
3پایانه شهید دستغیبکوزه گري بولوارنهضتپایانه شهید دستغیب-شاهزاده قاسم-سه راه آستانه-حلال احمر-سه راه شیشه گري-خیابان جنت-پل نواب صفوي-میدان کوزه گري-خیابان قشقایی-خیابان کوچ-بولوارنهضت سوادآموزيبولوارنهضت-خیابان کوچ-میدان کوزه گري-مسجدالمهدي-پل نواب صفوي-دانشکده شهیدباهنر-میدان12فروردین-خیابان حسینی جنوبی-سه راه آستانه-شاهزاده قاسم-پایانه شهیددستغیب
4پایانه شهید دستغیبمیدان ارتش سومپایانه شهید دستغیب-چهارراه مشیر-چهارراه پانزده خرداد-باسکول نادر-چهارراه
اصلاح نژاد-سه راه اصلاح نژاد-بولوارسیاحنگر-خیابان قدمگاه-قدمگاه-میدان بسیج-چهارراه تحویلی-میدان ارتش
میدان ارتش-چهارراه تحویلی-اول سیاحتگر-چهارراه سیاحتگر-سه راه اصلاح نژاد-چهارراه اصلاح نژاد-چهارراه گمرك- پانزده خرداد-خیرات-چهارراه مشیر-پیروزي-پایانه شهیددستغیب
5پایانه شهید دستغیبمهدي آبادپایانه دستغیب-شاهزاده قاسم-احمدي شمالی-میدان شهیدفهمیده-20متري امام
حسین-بولواررحمت-جهارراه لشکري-خیابان بنی هاشمی-انتهاي خیابان بنی هاشمی-بلوار خرمشهر- میدان قهرمانان- مهدي آباد-حجت آباد
حجت آباد-مهدي آباد- میدان قهرمانان- بلوار خرمشهر- خیابان بنی هاشمی-
بولواررحمت-20متري امام حسین-میدان شهید فهمیده-شاهزاده قاسم-پایانه
دستغیب
10پایانه ولیعصرمیدان شهیدشیروديولیعصر -مسکن -کاوه -فضیلت -کوي زهرا-ده متري برق -14متري -فضل آباد -پلغدیر -سر پودنک-اول محراب-مجتمع مدرس-درب اول پایگاه -آب جوار-درب دوم پایگاه -مسجد مکتب جعفري -امام زاده -میدان شهید شیروديبرعکس مسیر رفت
14پایانه شهید دستغیبپایانه نارنجستاندستغیب -شهرداري – خیابان سعدي -پل حر -باغ تخت -اطلسی -حافظیه -ادبیات-
بازرگانی-منبع آب -میدان هفت تنان -مدرسه پروین اعتصامی-بهداشت -آرامگاه
سعدي -بلوار نیستان- بلوار نارنجستان-پایانه نارنجستان
ایانه نارنجستان -بلوار نارنجستان-بلوار نیستان -هشت متري -کوچه ژیان-آرامگاهسعدي -بهداشت -چهارراه دلگشا -میدان هفت تنان -منبع آب -مسجد -بازرگانی -ادبیات -حافظیه -اطلسی-چهاراه آریا-پل حر جلوي شهرداري منطقه 3- سه راه نمازي-پایانه دستغیب
16پایانه احمدی شهرك فرهنگیاندروازه کازرون- فخرآباد – سه راه بهار – کشاورزي – ترمینال – تعمیرگاه زهره -چهارراه سرباز – شرکت نفت – سرقالیشوئی – چهارراه ریشمک – آبگرمکن – –
ترمینال – چهارراه ترمینال – موسوي نژاد – سرجانبازان – چهارراه جانبازان -سنگ بري – 8متري اول – 8متري دوم – فلکه پشم شیشه – سوپري فرهنگیان – احمدآباد
برعکس مسیر رفت
17پایانه ولیعصرروستاي کفتركپایانه ولیعصر -چهارراه دروازه سعدي -نادر کاظمی-ترمینال کاراندیش -کلبه –
جهانگردي -کانادا -پلاستیک سازي -ریاستی اول -ریاستی دوم -هشت متري –
چهارراه سرداران -آرد سنبله -شهرداري -پمپ گاز-ایران خوردو-سر پل حسین آباد -سنگبري-نصر آباد-سر ماه فیروزان-گچبری -پاسگاه -اول کفترك -آخرکفتر
برعکس مسیر رفت
بیشتر بدان  زمانبندی حرکت اتوبوس های شیراز

 

مسیر خط اتوبوس شیراز – به ترتیب خط (جدول 2)

خطمبدا مسیر خط اتوبوس شیراز

مقصد مسیر خط اتوبوس شیراز

شرح مسیر رفت خط اتوبوس شیراز

شرح مسیر برگشت خط اتوبوس شیراز

18بلوار جمهورياسلامیخیابان صاحب الامربولوار جمهوري- ابریشمی – ایستگاه پارك – پل باغ صفا – بنیادشهید – سرمعدل -پارامونت – باسکول –
اصلاح نژاد – کشاورزي – ترمینال – تعمیرگاه زهره – چهارراهسرباز – صاحب الامر – مسجد – خیابان صاحب الامر
برعکس مسیر رفت
20 پایانه ولی عصرشهرك پروازپایانه ولیعصر-دروازه سعدي -نادر کاظمی-اول خیابا ن پیر نیا-دارائی -سر کاوه -چهارراه فضیلت -مجتمع یاس -مجتمع زنبق –
آپارتمان ارم -داروخانه -ایستگاه یک -ایستگاه دو -ایستگاه سه -ایستگاه چهار -ایستگاه پنج -حسینیه -اتوکشی- بلوارسرداران
برعکس مسیر رفت
22پایانه نمازي خیابان لادنپایانه نمازي – تامین اجتماعی- استخر انقلاب- پل زرگري- بیمارستان I.R.M – هتلچمران – بیمارستان اردیبهشت – بیمارستان چمران – محمودیه – پل معالی آباد -پارك علوي- میلاد- سنگ بري- گلدشت محمدي- شهرك باهنر – شهرك عرفان -شهرداري منطقه 6 – بازارچه – پاسگاه -آخر خیابان لادنرفت مسیر باآخر خیابان لادن-بازارچه- شهرداري منطقه 6-ثبت احوال-شهرك باهنر -گلدشت
محمدي -بلعکس مسیر رفت
24میدان گلستان پایانه نمازيکلبه -میدان هفت تنان -ایستگاه منبع آب-بازرگانی -ادبیات -حافظیه -اطلسی-سه راهشهربانی-فلکه گاز -پل باغ صفا -میدان امام حسین (ع)-بیمارستان سعدي-سر بیستمتري سعدي -مهندسی-پایانه نمازيبرعکس مسیر رفت
25پایانه احمديسلطان آباد وجرسقانپایانه احمدي-میدانشهیدفهمیده-بولواراحمدي جنوبی-بولواررحمت-پل نواب صفوي-میدان کوزه گري-بولوارماذون قشقایی-میدان ماذون قشقایی-بولوارمحراب-انباردهپیاته-شهرك دستغیب-سلطان آباد-جرسقانجرسقان-سلطان آباد-شهرك شهیددستغیب-انبارده پیاله میدان ماذون قشقایی-
بولوارمحراب-بولوارموذن قشقایی-کوزه گري بولواررحمت-پل نو
26پایانه شهید دستغیبشهرك شهید دستغیبپایانه دستغیب-شاهزاده قاسم-سه راه آستانه-خیابان حسینی-میدان12فروردین-پلنواب صفوي-بولوارابوذرغفاري-درب 2دارالرحمه-درب 4دارالرحمه-انبارده پیاله-شهرك شهیددستغیبشهرك شهیددستغیب-انبارده پیاله-درب 4دارالرحمه-درب2دارالرحمه-پل نواب
صفوي-میدان12فروردین-خیابان حسینی جنوبی-سه راه آستانه-شاهزاده قاسم-
پایانه دستغیب
27پایانه استقلالبلوار الزهراپایانه استقلال – شاهزاده قاسم – سه راه آستانه – فلکه جاتون – پاستگاه – بهزیستی- ثبت احوال – درمانگاه – کوي زهرا –برعکس مسیر رفت
28 ابتداي دورانشرغاندرب دوم پایگاه -مینو -چهاراه زمزم -سرسهل آباد-فلکه پیام -ده متري ارم -پاركمحله اي -چهارراه شریف آباد -12 متري خوشه -16 متري خوشه -ترکان -کوثر -قلعه نو -جوشکاري -شرغان -کوچه فدك -آخر کوشکک-اقبال آبادبرعکس مسیر رفت
31پایانه شهید دستغیبخیابان شاهزاده بیگمایانه دستغیب-شاهزاده قاسم-سه راه آستانه-حلال احمر-میدان دفاع مقدس-بولواردلاوران بسیج-چهارراه دلاوران بسیج – شهرك شهیدمفتحشهیدمفتح-دوراهی قلعه-بولواردلاوران بسیج-میدان دفاع مقدس-سه راه آستانه-
شاهزاده قاسم -پایانه دستغیب
33پایانه شهید دستغیببلوار نواب صفويپایانه دستغیب-شاهزاده قاسم-سه راه آستانه-سه راه شیشه گري-میدان12فروردین-20متري صاحب الزمان-بولوارسعادت-پل نواب صفوي-بولوارنواب صفوي-کوشکمیدانکوشک میدان-بولوارنواب صفوي-بولوارعاشورا-پل نواب صفوي-20متري صاحب
الزمان-میدان12فروردین-خیابان حسینی جنوبی-سه راه آستانه-شاهزاده قاسم-
پایانه دستغیب

 

مسیر خط اتوبوس شیراز – به ترتیب خط (جدول 3)

خط

مبدا مسیر خط اتوبوس شیراز

مقصد مسیر خط اتوبوس شیراز

شرح مسیر رفت خط اتوبوس شیراز

شرح مسیر برگشت خط اتوبوس شیراز

35پایانه شهیددستغیبپایانه لشکريپایانه دستغیب-شاهزاده قاسم-دروازه کازرون-قاآن یجنوبی-ارتش سوم-خیابان سپاه
شمالی-بولواررحمت-خیابان شهیدفکوري-پانصددستگاه-چهارراه لشکري
چهارراه لشکري-بولواررحمت-خیابان سپاه شمالی-ارتش سوم-قاآنی جنوبی-دروازه
کازرون-قاآنی شمالی-چهارراه مشیر-خیابان توحید-چهارراه زند-میدان شهدا-خیابان
پیروزي-پایانه دستغیب
36پایانه قصردشتشهرك بزین-بلوارجهاد خیابان علويقصردشت – منبع آب – بیمارستان کوثر – کوچه 23 – امام حسن عسکري – پل معالیآباد – پارك علوي –
میلاد – مدرسه صنایع – صنایع – 20متري فرمانداري- آرین –
هشت متري – وحدت 1 – وحدت 2 -سر صدرا -ورودي بزین – کوچه 13 -کوچه 27 -کوچه 36 – آخر شهرك بزین
آخر شهرك بزین -کوچه 36 -کوچه 27 -کوچه 13 – خروجی بزین- ایستگاه دانشگاه- مشتاق – صفا- دلشاد- سرود- خروجی شهرك حافظ- وحدت 1 – وحدت 2 – هشت
متري – آرین – 20متري فرمانداري- صنایع – مدرسه صنایع – میلاد -پارك علوي –
پل معالی اباد – امام حسن عسکري – کوچه 23 -بیمارستان کوثر – منبع آب – پایانه
قصردشت
37پایانه قصردشتگویمقصردشت – منبع آب – بیمارستان کوثر – کوچه 23 – امام حسن عسکري – پل معالیآباد – پارك علوي – میلاد – مدرسه صنایع – صنایع –
20متري فرمانداري- آرین -هشت متري – وحدت 1 – گلدشت حافظ – سر بزین –
سرگلستان – کابل سازي -پلیس راه – نهالستان 110 -پاسگاه دو کوهک – منبع آب دوکوهک- پمپ بنزین – سرشهرك فجر- ایران خودرو – ایران خودرو مرکزي – هشت متري گویم – مسجد گویم
برعکس مسیر رفت
39پایانه احمدي بلوار دکتر شریعتیدروازه کازرون- چهارراه گمرك – چهارراه هوابرد – زرهی – ایستگاه یک – فلکه معلم -دارائی –
استخر کوثر – ایستگاه 12 – ایستگاه14 – دادگاه – سجادیه اول – سجادیهدوم – میدان احسان – دنا – دوستان – خلبانان – پل معالی آباد
برعکس مسیر رفت
45پایانه شهیددستغیبخیابان پاییزشاهچراغ (ع) – شاهزاده قاسم – دروازه کازرون – اول شمس – سه راه بهار -سرکشاورزي –
اول جاده زندان – مسجدموسی ابن جعفر – چهارراه زندان – اول20متري – درمانگاه –
ول پاسارگاد – درمانگاه اقبال – سرسراج – پائیز – غزال -سرزاگرس – نانوائی – سراج- پاییز
برعکس مسیر رفت
46پایانه احمديشهرك بهاران-شهرك فرزانگاندروازه کازرون – فخرآباد – سه راه بهار – کشاورزي – ترمینال – مسجد – چهارراهزندان –
یستگاه یک – انبارگاز – ایستگاه سه – کارواش – قالیشوئی – آبشار -چهارراه باهنر – شقایق –
اخلاق – پمپ گاز – زاگرس – آخرباهنر – کمربندي – شهركبهاران ایستگاه اول ودوم – شهرك فرزانگان ایستگاه اول – دوم – سوم – چهارم -پنچ
برعکس مسیر رفت
47پایانه احمدي شهرك گلشندروازه کازرون – فخرآباد – چهارراه اصلاح نژاد – سه راه اصلاح نژاد – میدان آبیاري
-چهارراه سرباز – شرکت نفت – یخ سازي – چهارراه ریشمک – آبگرمکن –
ترمینال -سر گشن – ایستگاه یک – ایستگاه مسجد – ایستگاه مرادي – کلانتري – تعاونی -منبع آب – پارك هدیث – گلشن
برعکس مسیر رفت
بیشتر بدان  خطوط اتوبوس شیراز

 

مسیر خط اتوبوس شیراز – به ترتیب خط (جدول 4)

خط مبدا مسیر خط اتوبوس شیراز

مقصد مسیر خط اتوبوس شیراز

شرح مسیر رفت خط اتوبوس شیراز

شرح مسیر برگشت خط اتوبوس شیراز

48پایانه استقلال شهرك ولی عصراستقلال – باسکول نادر – فخرآباد – دروازه کازرون – شاهزاده قاسم – سه راه آستانه –
فلکه جاتون – پارك مروارید – سر نرگس – باشگاه نرگس – باشگاه برق – نانوائی –
سرفدك – حسینیه – پارك لاله – 14 متري – آخرفضل آباد – مسجد زینب
بر عکس مسیر رفت
50پایانه قصردشت روستاي قلاتقصردشت – منبع آب – بیمارستان کوثر – کوچه 23 – امام حسن عسکري – پل معالی
آباد – پارك علوي – میلاد – مدرسه صنایع – صنایع – 20متري فرمانداري- آرین -هشت متري – وحدت 1 – گلدشت حافظ – سر بزین – سرگلستان – کابل سازي –
پلیس راه – نهالستان 110 -پاسگاه دو کوهک – منبع آب دوکوهک- پمپ بنزین – سر
شهرك فجر- ایران خودرو – ایران خودرو مرکزي – هشت متري گویم – مسجد گویم -سر کاج – سر قلات – کلبه سبز – کوچه 5 – کوچه 10 – شبانه روزي فربود قلاتی –
بانک صادرات – نانوائی – آخر خط قلات
بر عکس مسیر رفت
51پایانه ولی عصر پایانه استقلالپایانه ولیعصر -فلکه مصدق -دروازه قصاب خانه -قنادي – آستانه -هشت متري -سه
راه آستانه -شاهزاده قاسم -دروازه کازرون-پایانه استقلال
بر عکس مسیر رفت
56پایانه قصردشت شهرك قصر قمشهقصردشت – منبع آب – بیمارستان کوثر – کوچه 23 – امام حسن عسکري – پل معالیآباد – پارك علوي – میلاد – مدرسه صنایع – صنایع – 20متري فرمانداري- آرین –
هشت متري – وحدت 1 – گلدشت حافظ – سر بزین – سرگلستان – کابل سازي –
پلیس راه – چینی سروش- ایستگاه یک – ایستگاه دو – آخر خط قمشه
بر عکس مسیر رفت
57پایانه قصردشت شهرك جوادیهقصردشت – منبع آب – بیمارستان کوثر – کوچه 23 – امام حسن عسکري – پل معالیآباد – کوچه 6 – خیریه نمازي- ساختمان بسیج – پل دینکان – باغ طوطی – کوچه 13 –
کوچه 23 – پل گچی – کوچه 9 – آخر خط جوادیه
بر عکس مسیر رفت
59پایانه احمديخیابان امام خمینیشاهزاده قاسم – دروازه کازرون – سه راه بهار – کشاورزي – ترمینال – مسجدچهارراه زندان – سرفرگاز – آپارتمان اول فرگاز – چهارراه فرگاز – فرگاز – نبی اکرم – داخل
نبی اکرم – سه راه دستغیب – آپارتمان فرهنگیان – میدان مهارت – نانائی – 20متريامام خمینی
بر عکس مسیر رفت
60پایانه قصردشتشهرک گلستانقصردشت – منبع آب – بیمارستان کوثر، طاها – پل معالی آباد – پارک علوی – میلاد – مدرسه صنایع – میدان صنایع – فرمانداری – سر شهرک آرین –  وحدت 1 –
گلدشت حافظ – سر بزنین – سر صدرا – میدان اول گلستان – خیابان رئیسعلی دلواری – خیابان آهار – میدان دوم گلستان – خیابان نور – غدیر شمالی – اخر غدیر شمالی –
ابتدای دانشگاه پیام نور – نمایشگاه – شهید زارعی -یاسمن – بامداد – آبشار – گلزار – چشمه – بوستان
بر عکس مسیر رفت
62پایانه قصردشتشهرک گلستان
(کمربندی)
قصردشت – منبع آب – بیمارستان کوثر، طاها – پل معالی آباد – پارک علوی – میلاد – مدرسه صنایع – میدان صنایع – فرمانداری – سر شهرک آرین –  وحدت 1 –
گلدشت حافظ – سر بزنین – سر صدرا – میدان اول گلستان – کوچه 18 دهخدا – خیابان رئیسعلی دلواری -شمشاد – ابتدای غدیر – ابتدای دانشگاه پیام نور –
نمایشگاه – شهید زارعی -یاسمن – بامداد – آبشار – گلزار – چشمه – بوستان
بر عکس مسیر رفت
بیشتر بدان  مسیر خط ۱۴۶ شیراز

 

اتوبوسرانی شیراز

سازمان اتوبوسرانی شیراز سازمانی است که مسئولیت توسعه و نگهداری از سامانهٔ اتوبوسرانی درون‌شهری در شهر شیراز را به عهده دارد.

شیراز از نخستین شهرهای ایران است که دارای شرکت واحد اتوبوسرانی درون‌شهری شده‌است. از ابتدای سال ۱۳۸۰ خورشیدی، سازمان اتوبوسرانی شیراز در امر واگذاری اتوبوس‌ها به بخش خصوصی اقدام نموده‌است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد از این ناوگان به بخش خصوصی واگذار گردیده‌است.

ترمینال ها

خطوط اتوبوسرانی شیراز دارای 12 پایانه میباشد:

 1. ولی عصر : میدان ولی عصر (12 خط)
 2. نمازی : میدان نمازی (13خط)
 3. شهیددستغیب :حد فاصل سه راه نمازی تا شاهچراغ (15خط)
 4. دروازه کازرون: دروازه کازرون ابتدای خیابان فخر آباد (7 خط)
 5. شاهزاده قاسم: شاهزاده قاسم به شمت دروازه کازرون (5خط)
 6. بیست متری سعدی : انتهای بیست متری سعدی (4خط)
 7. عادل آباد:بولوار عدالت نرسیده به زندان عادل آباد (3خط)
 8. احمدی نو:بولوار احمدی جنوبی جنب فروشگاه شهرداری (2خط)
 9. لشکری: بولوار رحمت ابتدای خیابان لشکری (2خط)
 10. استقلال:حد فاصل باسکول نادر تا فلکه هنگ (2خط)
 11. قصردشت: میدان قصردشت (12خط)
 12. ابریشمی: میدان آزادی(گاز) (2خط)
  منبع: ویکیپدیا

 

در صورت علاقه مندی از مطالب زیر دیدن فرمایید:

 


0 نظر

خط واحد شیراز
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در اینترنت بیشتر دیده شو
مسیر خط ۱۴۶ شیراز x بخوانید...